Vi har udarbejdet vores ESG-politikker og forretningsgange på baggrund af internationale konventioner, principper, standarder, lovgivning og udstedte retningslinjer. Alle interne politikker, forretningsgange og retningslinjer bliver vedtaget og godkendt af Obtons bestyrelse eller direktion.

Principper og retningslinjer

Obtons ESG-politikker og tilgang er bygget på internationale konventioner, standarder og retningslinjer.

Vores 'Politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer' er baseret på De Forenede Nationers principper for ansvarlige investeringer UN PRI.

Vores ESG-strategi er inspireret af alle FN’s 17 verdensmål. Målene er gensidigt afhængige og balancerer økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling.

Vi er desuden forpligtede af Den europæiske grønne pagt, som EU-kommissionen vedtog i december 2019. Pagten er EU's vækststrategi, der blandt andet sigter mod at sikre bæredygtighed, forbedre ressourceeffektivitet, fremme en cirkulær økonomi samt skabe klimaneutralitet inden 2050.

UN PRI - principper for ansvarlige investeringer

I 2019 tilsluttede vi os FN's principper for ansvarlige investeringer - også kaldet UN PRI.

UN PRI er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer. Den blev udarbejdet i 2005 af 20 af verdens største institutionelle investorer fra 12 forskellige lande.

Tilslutningen betyder konkret, at vi fremadrettet integrerer afdækning af ESG-faktorer i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser.

Derudover indgår overvejelser fra FN-principperne som en naturlig del af vores investerings- og indkøbsstrategi for at beskytte og forbedre investeringsprojekterne.

Vi glæder os over at være en del af et globalt netværk, som arbejder for en mere ansvarlig måde at forvalte verdens ressourcer på. Vi har brug for, at vores verden får de bedste betingelser for en bedre fremtid.

Anders Marcus, CEO

Seks principper i UN PRI

  1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen

  2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik

  3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i

  4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor

  5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne

  6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principper

I Bæredygtighedsrapporten kan du finde eksempler på, hvordan vi vil efterleve hver af principperne.  

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores planet står over for massive økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Derfor vedtog 193 FN-medlemslande i 2015  "2030-dagsordenen" og de tilhørende 17 verdensmål, der  i dag danner en global ramme for bæredygtig udvikling. 

Den private sektor spiller en væsentlig rolle i løsningen af ​​de mest presserende globale udfordringer, og derfor er vores ESG-strategi inspireret af alle målene, dog særligt de mål som er relevant for vores forretningsmodel. I 2018 identificerede vi de verdensmål, som vi kan bidrage til ud fra vores investeringsmuligheder og forretningsdrift.

Bæredygtig energi

Som én af Europas største aktører på solenergimarkedet ligger vores arbejde i direkte forlængelse af FN's verdensmål nr. 7 for bæredygtig energi. Ultimo 2021 havde Obton mere end 1.200solcelleparker i drift, der producerede grøn strøm svarende til ca. 216.000 danske husstandes forbrug.

I nogle lande fylder vedvarende energi meget lidt i deres samlede energiforsyning, og her kan vi være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.  

Verdensmål nr. 7 tilsigter, at alle mennesker i 2030 skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Det præciseres ligeledes, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt inden 2030. FN fremhæver selv solenergi som én af vejene til målet.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi arbejder for FN’s verdensmål nr. 8, som handler om at beskytte arbejdstagerrettigheder og skabe et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere.

Det betyder, at vi tager ansvar i forhold til at sørge for sunde og sikre arbejdspladser for vores medarbejdere i ind- og udland, og respekterer deres ret til lige og retfærdige arbejdsvilkår.

Det er vedtaget, at vi ikke samarbejder med eksterne, som anvender tvangs- og børnearbejde. Vi vil kun samarbejde med virksomheder, som støtter og respektere beskyttelsen af ​​internationalt udråbte menneskerettigheder, som minimum, de rettigheder, der er beskrevet i The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) fra 1948 og ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work fra 1998.

Forbrug og produktion

FN’s verdensmål nr. 12 støtter ansvarligt forbrug og produktion. Det er bl.a. gennem forsvarligt brug af naturressourcer og affaldshåndtering.

Obton arbejder for dette mål ved at stræbe mod øget cirkularitet af materialerne til solcellepanelerne og ved at minimere og håndtere affald miljømæssigt korrekt. Yderligere tilstræber vi at kommunikere transparent.

Klimaindsats

Obtons produktion af solenergi er med til at mindske udledning af CO2. 

Vi øger hele tiden vores samlede kapacitet – godt hjulpet på vej af faldende omkostninger til etablering af nye solcelleparker samt en meget stor investorinteresse.

Verdensmål nr. 13 tilsigter hurtig handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Det harmonerer fint med det øgede antal af globale solcelleanlæg. Det er nødvendigt at begrænse udledningen af drivhusgasser, hvis vi vil stoppe de menneskeskabte klimaforandringer – og solenergi er en oplagt vej til dette.

Livet på land

Når vi etablerer nye solcelleparker, tager vi så mange miljømæssige hensyn som muligt. Det er hensyn, som kan være med til at beskytte livet på land. Ofte placeres vores solcelleparkerne på arealer, som ikke egner sig til andre formål. Fx tidligere lossepladser eller grusgrave.

Alle nye solcelleparker planlægges med fårehold til afgræsning, hvis det er muligt. Det betyder, at al beplantning holdes naturligt nede og at brug af sprøjtegifte helt kan undgås. Vi sår/planter vilde blomster, og vi opsætter bi-/insekthoteller og fuglekasser, som kan få biodiversiteten til at blomstre.  

Verdensmål nr. 15 tilsigter, at der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Code of Conduct

Hos Obton arbejder vi ud fra et adfærdskodeks, der sætter en høj standard for vores grundlæggende etiske principper. Det kalder vi for vores Code of Conduct og kort fortalt handler det om, at vi holder, hvad vi lover og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Alle medarbejdere, direktion og bestyrelser i Obton er forpligtet til at holde sig ajour og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i kodekset og de værdier, som det er baseret på.

Grundlæggende er vi altid høflige og viser respekt overfor alle omkring os – uanset om det er kolleger, investorer, samarbejdspartnere eller leverandører.

Vi vil altid overholde gældende lovgivning, og vi vil ikke medvirke til eksterne parters overtrædelse af love.

Vi accepterer ikke adfærd, der kan have en negativ indvirkning på kollegaer, arbejdsmiljø, samarbejdspartnere eller Obton som virksomhed. Det omfatter enhver form for chikane, forskelsbehandling eller anden adfærd, der kan betragtes som truende, krænkende eller nedværdigende eller kan skade Obtons omdømme.

Udover vores Code of Conduct har vi en række forskellige politikker, der sikrer, at vi har procedurer mod hvidvask, terrorfinansiering, bestikkelse og korruption.

Læs også om:

Bæredygtige investeringer

Som udbyder af investeringer skal vi opfylde forskellige EU-krav til bæredygtige investeringer.

Cases

Eksempler på konkrete, bæredygtige initiativer, der bl.a. skal fremme biodiversitet og lokal borgerinddragelse.

ESG-rapport

Læs vores ESG-rapport og få indblik i vores arbejde.

Interne initiativer

Vi er bevidste om at tage initiativer, der skal gavne miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Investeringsproces

Vi integrerer ESG-faktorer i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige investeringer.