Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Disclosureforordningen stiller en række krav til finansielle aktører om oplysninger om integration af bæredygtighedsrisici og negative bæredygtighedsvirkninger. Formålet er at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område.

 Siden den 10. marts 2021 har den europæiske finanssektor været underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR").

Forordningen er en del af EU-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst og pålægger blandt andet producenter af finansielle produkter at give visse bæredygtighedsrelaterede oplysninger til investorerne.

Formålet med SFDR er at sikre en højere grad af gennemsigtighed af bæredygtighed på de finansielle markeder samt en øget sammenlignelighed på tværs af finansielle produkter. Dette gør det det muligt for dig som investor at blive bekendt med og forholde dig til de bæredygtighedsrisici og -påvirkninger, der er forbundet med et givent finansielt produkt.

To af de væsentligste elementer i SFDR er de omfattede virksomheders pligt til at offentliggøre

(i) oplysninger om integration af bæredygtighedsrisici i virksomhedens investeringsbeslutningsprocesser og

(ii) og virksomhedens hensyntagen til investeringsbeslutningerne negative  indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

SFDR pålægger virksomhederne at give disse oplysninger både på virksomheds- og produktniveau, og oplysningsforpligtelserne er ikke begrænset til finansielle markedsdeltagere eller produkter med eksplicit fokus på bæredygtighed. Oplysningerne skal gives på forskellig vis, herunder via virksomhedens hjemmeside, i de præ-kontraktuelle dokumenter for de finansielle produkter, samt som led i den løbende investorrapportering.

Følgende oplysninger på virksomhedsniveau gælder for Obton Forvaltning A/S i vores rolle som finansiel markedsdeltager (forvalter af alternative investeringsfonde). For oplysninger vedrørende en konkret fond henviser vi til projektsiden for den pågældende fond. 

Artikel 3: Gennemsigtighed i forbindelse med politikker for bæredygtighedsrisici

Obton Forvaltning A/S’ politik for integration af bæredygtighedsrisici redegør for, hvordan Obton Forvaltning A/S inddrager bæredygtighedsrisici i sin investeringsbeslutningsproces.

Se politikken her


Artikel 4: Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau

Obton Forvaltning A/S’ erklæring om vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og due diligence kan findes nedenfor.

Se erklæringen her


Artikel 5: Gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitikker vedrørende integration af bæredygtighedsrisici

Bestyrelsen i Obton Forvaltning A/S har vedtaget en aflønningspolitik, der gælder for selskabets ledelse og medarbejdere. Hovedformålet med aflønningspolitikken er at understøtte en sund virksomhedskultur og selskabets principper for risikostyring.

Aflønningsstrukturen i Obton Forvaltning A/S er generelt indrettet således, at den ikke tilskynder til overdreven risikotagen, herunder i relation til bæredygtighedsrisici.

Alle medarbejdere vederlægges med en fast (ikke-variabel) løn, der betales ved udgangen af hver måned. Visse medarbejdere har dog også mulighed for at få udbetalt variabel løn i form af bonusser.

Ved fastlæggelsen af selskabets bonusmodel har bestyrelsen indarbejdet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at eventuelle bonusbetalinger ikke motiverer til overdreven risikotagen eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

Dette indebærer blandt andet, at der altid skal være en sund balance mellem de faste og de variable løndele, samt at medarbejderne ikke alene vurderes på baggrund af deres individuelle performance, men ligeledes på baggrund af afdelingens performance og virksomhedens performance som helhed.

Ved vurderingen af en medarbejders individuelle performance bliver der både lagt vægt på kvantitative (økonomiske) kriterier samt kvalitative (ikke-økonomiske) kriterier. Den kvalitative vurdering afhænger blandt andet af, om vedkommende i udførelsen af sit arbejde i tilstrækkelig grad har taget højde for ESG/CSR-aspekter og bidraget til at minimere og mitigere de bæredygtighedsrisici, som Obton Forvaltning A/S og vores fonde er eksponeret imod.