EU-fokus på bæredygtige investeringer

EU har vedtaget ambitiøse mål for den bæredygtige udvikling. I den forbindelse har man også haft stor fokus på den finansielle sektor i forhold til at fastsætte nogle rammer, så man som slutinvestor kan få større indblik i virksomheders reelle bæredygtighedsniveau.

Dette fokus har blandt andet ført til to nye EU-forordninger, som er særligt relevante for Obton; nemlig Disclosureforordningen og Taksonomiforordningen.

Formålet med forordningerne er at harmonisere reglerne for, hvad der anses som bæredygtigt, og gøre det tydeligt om investeringer påvirker den grønne agenda positivt eller negativt.

 

Obtons politikker
Politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer

Bestyrelsen for Obton Forvaltning A/S vedtog d. 24. november 2020 'Politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer'.

Politikken er udarbejdet ud fra et ønske om at sikre Obton’s bæredygtige profil, integrere bæredygtighedsrisiko samt i medfør af forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger for det finansielle marked (herefter ”Disclosureforordningen”).

Med bæredygtighedsrisici forstås i henhold til Disclosureforordningen en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Denne type af risiko er naturligvis tæt forbundet, når man investerer i bæredygtige investeringer.


Obton vil konkret for alle solfonde/projekter inddrage ESG-overvejelser, hvilket betyder, at vi har som målsætning:

 • At der for alle solfonde/projekter skal foreligge oplysning om, hvordan ESG og PRI er blevet integreret i investeringsprocessen,
 • For investeringskomiteen skal der foreligge dokumentation for ESG-overvejelser og informationer om investeringsbeslutninger, og
 • selskabernes Company Management og Obton Tech er ansvarlige for styring af eksponering for væsentlige ESG-risici og negativ påvirkning for projekterne i drift.


Vi afholder os fra at samarbejde med eksterne parter, der vurderes at bryde med internationale principper og konventioner. Vi kan ikke godkende eller stå inde for en investering, herunder samarbejdspartnere i investeringsprocessen, hvis disse praktiserer én eller flere af nedenstående forhold:

 • Systematisk krænkelse af menneskerettigheder
 • Systematisk overtrædelse af miljøregler
 • Benytter børne- og/eller tvangsarbejde
 • Har en uacceptabel høj CO2-udledning


I vores forskellige arbejdsgange vil vi arbejde med følgende for at sikre efterlevelse af EU’s regulering af bæredygtighed i den finansielle sektor og vores egen politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer:

 • Vi vil skabe effektive processer og systematisk opfølgning på de væsentligste påvirkningsområder, hvor vi bidrager og evt. er skadende iht. bæredygtighed ved udvikling og efterfølgende drift af vores solcelleprojekter.

 • Obton vil følge tekniske retningslinjer samt anvende standarder og rammeværktøj for bæredygtig og ansvarlig forretningsdrift og udbud af investeringer.

 • Vi vil skabe gennemsigtighed ved at offentliggøre vores tilgang til UN PRI og ESG-faktorerne gennem: Politikker, målsætninger, oplysning om ESG-overvejelser i fondene samt projekter, herunder oplysninger om hvilke metoder, der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika ved projekterne og relevante sammenlignelige brancherelaterede rapporter.

 • Vi tager aktivt ejerskab ved at stille krav til eksterne parter, som vi anvender i investeringsprocessen. I dialogen med samarbejdspartnere og leverandører, ønsker vi at fremme deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i deres forretningsmodeller, drift m.m.

 

En del af vores aktive ejerskab er en regelmæssig og systematisk overvågning/screening af de eksterne parter, som indgår i investeringsprocessen.

Formålet hermed er, at den information, som indhentes, kan bruges som led i sorteringen af samarbejdspartnere, leverandører mm. i henhold til tilvalg eller fravalg, og som led i at prioritere, hvilke eksterne parter man vil forsøge at påvirke gennem aktivt ejerskab, og hvilke man vil fravælge i det videre samarbejde.

Screening opdeles således:

 • Negativ screening indebærer et fravalg af bestemte eksterne parter. Her udelukkes bestemte typer af virksomheder, hvor der eksempelvis er en systematisk overtrædelse af miljøregler.

 • Ved positiv screening tilvælges eksterne parter bevidst ud fra bæredygtighedskriterier. Overordnet set er den positive screening rette mod at vælge eksterne parter med ansvarlig forretningsførelse og god integration af ESG-hensyn generelt.

Hvis det kommer til kendskab, at eksterne parter handler i strid med selskabernes investeringsprincipper, tages der direkte kontakt til parten.

Selskaberne er bevidste om, at flere parter, som indgår i investeringsprocessen, er store selskaber med komplicerede leverandørkæder i hele verden, og at parterne derfor ikke altid kan helgardere sig mod sager og kriser.

Dog forventes det, at de eksterne parter er transparente omkring problemstillingen, og at de aktivt igangsætter handlinger, der kan rette op på negative indvirkninger og mangler i deres virke.

 

Bæredygtighedsrisici for investering  

Obton integrerer ESG-vurdering og bæredygtighedsrisici i alle vores investeringscases.

Bæredygtighedsrisici betyder en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen. Hvorfor alle vores investeringer er eksponeret overfor bæredygtighedsrisici.

Som andre risici indarbejdes bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen, hvor vi arbejder med at identificere og prioritere potentielle, negative bæredygtighedsrisici på investeringscasen. Dette sker med relevante og individuelle tilpasninger baseret på omstændighederne i casen og datagrundlag, som vi har til rådighed.

Vi arbejder løbende med at blive fuldstændig compliant med den nye ”grønne” EU-regulering. Derfor kommer vi til at arbejde med bæredygtighedsrisici ved due diligence baseret på tilgængelige data, ESG-analyser, viden om særlige forhold til samarbejdspartnere, projekter eller lande.

Udarbejdelse af vores endelig arbejdsgang vedr. bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces er under endelig udarbejdelse og forventes offentliggjort ultimo 2021.

Læs mere om Disclosureforordningen på Finanstilsynets hjemmeside eller læs selve forordningsteksten her.

 

Politik for aflønning

Bæredygtighedsrisici integreres i aflønning af vores medarbejdere på samme måde som andre typer af risici, der er identificeret for Obton.

Obtons aflønningsstruktur medvirker til at sikre en sund virksomhedsdrift, der til enhver tid understøtter en fornuftig udvikling i selskabet og er i overensstemmelse med arten og størrelsen af selskabet.

Aflønning, uanset om denne er fast eller resultatafhængig ved variabel aflønning, er ikke udelukkende betinget af opnået konkret salgsmål eller omsætningsmål.

Variabel lønning tildeles ud fra en samlet vurdering, der afbalancerer finansielle og ikke-finansielle forhold, herunder særlig indsats og værdiskabelse for Obton.

Aflønningen er tilsvarende ikke i strid med Obtons politikker for ansvarlige bæredygtige investeringer, bæredygtighedsrisiko, bæredygtigheds- og ESG-strategi.

Politik for risikostyring

Ved bæredygtighedsrisiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis den opstår - kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Risiko for, at FAIF’en udbyder solenergiprojekter til investorer, der afviger fra Politik for ansvarlige bæredygtige investeringer og selskabets ESG-strategi.

Politik for håndtering af interessekonfliker
Lovgivning
EU Taksonomiforordning

Taksonomiforordningen er en del af EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering. Den har til formål at skabe en fælles klassificering af, hvad der kan betegnes som klima- og miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål for økonomiske aktiviteter, som kan bidrage væsentligt til, at de kan blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige:

 1. Modvirkning af klimaændringer
 2. Tilpasning til klimaændringer
 3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 4. Omstilling til en cirkulær økonomi
 5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer


Hos Obton vil vi screene vores økonomiske aktiviteter i henhold til de identificerede miljømål i Taksonomien.

Her kvalificeres vores økonomiske aktiviteter som miljømæssigt bæredygtige, hvis de bidrager væsentlig til et eller flere af de seks miljømål og ikke skader væsentlig på de øvrige miljømål.

Derudover skal vi sikre opfyldelse af sociale minimumsgarantier og foretage screeninger ud fra EU’s fastsatte tekniske screeningskriterier.

De tekniske screeningskriterier for de to første miljømål, modvirkning af klimaforandringer og tilpasning til klimaforandringer, træder i kraft i starten af 2022, mens de resterende fire miljømål først træder i kraft i 2023. Derfor er vores screening endnu ikke færdiggjort.

I løbet af 2022 vil vi offentliggøre vores screening i henhold til de 2 første klimamål jf. taksonomiforordningen.

Læs mere om Taksonomiforordning på Finanstilsynets hjemmeside eller læs selve forordningsteksten her.

EU Disclosureforordning

Disse bæredygtighedsrelaterede oplysninger gives i henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (herefter "Disclosureforordningen").

Oplysningerne gives for Obton solar Privatinvestor A/S og Obton Solar Selskabsinvestor P/S ("Obton Solar"), der forvaltes af Obton Forvaltning A/S ("Obton").

Oplysningerne gives med forbehold for, at der senere kan forekomme ændringer hertil eksempelvis som følge af yderligere guidance fra EU Kommissionen, ESA'erne eller Finanstilsynet.

1. Miljømæssige karakteristika

Obton Solar investerer i vedvarende energi i form af udvikling og drift af solcelleparker, hvilket forventes at generere et driftsoverskud, som giver et stabilt afkast til investorer. Obton Solar investerer således i økonomiske aktiviteter der fremmer vedvarende energi, understøtter den grønne transition i energisektoren og mindsker CO2-udledning. Som følge af Disclosureforordningen fremmer Obton Solar miljømæssige karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit eneste mål. Obton Solar har ikke angivet et indeks som referencebenchmark.

Yderligere oplysninger, om hvordan de miljømæssige karakteristika opfyldes, kan læses i de prækontraktuelle oplysninger, som udleveres forinden investor, foretager endelig beslutning om investering i Obton Solar, jf. SFDR art. 8. Obton vil desuden i sin årsrapport give oplysninger om, i hvilket omfang de miljømæssige karakteristika er opfyldt.  

2. Anvendte Metoder

Det følger af disclosure forordningens art. 10 at der skal gives "oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika eller indvirkningen af de bæredygtige investeringer ".

De miljømæssige karakteristika opfyldes ved at:

Potentielle solprojekter, som lever op til afkastmål og målsætninger fastlagt i indkøbsstrategien for Obton Solar, gøres til genstand for både teknisk, juridisk og ESG-due diligence.

ESG-due diligence og screening foretages forud for købets afslutning, hvor de miljømæssige karakteristika vurderes, måles og overvåges for hver investering. Som led heri kortlægges det, om investeringen lever op til de forpligtelser, der fremgår af Obtons politik for bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Politikken sikrer at der i alle Obton Solar projekter bidrages til den bæredygtige omstilling af samfundet samt bedre at kunne understøtte investorers ønske om at foretage ansvarlige investeringer. Projekter skal herudover bl.a. leve op til FN PRI’s principper for ansvarlige investeringer og Disclosureforordningen.

ESG-due diligence er en videreførelse af den indledende analyse og skal identificere, hvor Obton Solar potentielt eller aktuelt er direkte eller indirekte forbundet til negative påvirkninger af samfundet og miljøet via samarbejde/køb af ydelser hos tredjemand.

Formålet er at fastlægge, hvorvidt eksterne parter har eventuelle ESG-relaterede problemer, klarlægge eventuelle specifikke ESG-risici ved projektet, vurdering af partens interne kapacitet til håndtering af ESG-emner og operationel håndtering af ESG-risici.

Datagrundlaget og fremgangsmåden for due diligence vil afhænge af partens ydelse i investeringsprocessen.

Obton er ved at implementere processer, hvorved de miljømæssige karakteristika skal måles på baggrund af bæredygtighedsindikatoren udledning af drivhusgasser, hvor der skal lægges vægt på:

 • Andel af produceret vedvarende energi
 • Andel af forbrugt vedvarende energi
 • Drivhusgas udledning
 • CO2-fodspor

Dette datamateriale vil indgå i ESG-due diligence og screening, som skal stilles til rådighed af den relevante samarbejdspartner. Hertil anvender Obton relevante sammenlignelige brancherelaterede rapporter.

Læs også om:

Cases

Eksempler på konkrete, bæredygtige initiativer, der bl.a. skal fremme biodiversitet og lokal borgerinddragelse.

ESG-rapport

Læs vores ESG-rapport og få indblik i vores arbejde.

Interne initiativer

Vi er bevidste om at tage initiativer, der skal gavne miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Investeringsproces

Vi integrerer ESG-faktorer i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige investeringer.

Principper og retningslinjer

Obtons tilgang til ESG er bygget på internationale retningslinjer.