Vi støtter FNs principper for ansvarlige investeringer


Som virksomhed ønsker vi at arbejde for en mere retfærdig og ansvarlig verden. Derfor har vi valgt at tilslutte os FNs principper for ansvarlige investeringer, hvorved vi støtter følgende seks principper (Principles for Responsible Investment, PRI):


1: Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.

2: Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.

3: Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.

4: Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.

5: Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.

6: Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.


Med ESG-forhold menes Environmental, Social og Governance, hvilket i praksis betyder, vi undersøger miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i de solenergi-selskaber, vi investerer i.

Læs mere om FN-netværket og principperne på PRI (Principles for Responsible Investment) organisationens hjemmeside: www.unpri.org 

 

Sådan bidrager vi til FN's verdensmål

Bæredygtig energi

Som én af Europas største aktører på solenergimarkedet ligger vores arbejde i direkte forlængelse af FN's verdensmål nr. 7 for bæredygtig energi. Primo 2021 har Obton mere end 900 solcelleparker i drift, der til sammen producerer grøn strøm til ca. 291.000 husstande med et gennemsnitligt el-forbrug.

I nogle lande fylder vedvarende energi meget lidt i deres samlede energiforsyning, og her kan vi være med til at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Det gælder eksempelvis i Irland og i Polen, hvor vi er med til at øge kapaciteten af solenergi ret markant.  

Verdensmål nr. 7 tilsigter, at alle mennesker i 2030 skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Det præciseres ligeledes, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt inden 2030. FN fremhæver selv solenergi som én af vejene til målet.

Klimaindsats

Obtons produktion af solenergi er med til at mindske udledning af den skadelige CO2. 

Vi øger hele tiden vores samlede kapacitet – godt hjulpet på vej af faldende omkostninger til etablering af nye solcelleparker samt en meget stor investorinteresse.

Verdensmål nr. 13 tilsigter hurtig handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Det harmonerer fint med det øgede antal af globale solcelleanlæg. Det er nødvendigt at begrænse udledningen af drivhusgasser, hvis vi vil stoppe de menneskeskabte klimaforandringer – og solenergi er en oplagt vej til dette.

Livet på land

Når vi etablerer nye solcelleparker, tager vi så mange miljømæssige hensyn som muligt. Det er hensyn, som kan være med til at beskytte livet på land. 

Ofte placeres vores solcelleparkerne på arealer, som ikke egner sig til andre formål. Fx tidligere lossepladser eller grusgrave.

Alle nye solcelleparker planlægges med fårehold til afgræsning, hvis det er muligt. Det betyder, at al beplantning holdes naturligt nede og at brug af sprøjtegifte helt kan undgås. Vi sår/planter vilde blomster, og vi opsætter bi-/insekthoteller og fuglekasser, som kan få biodiversiteten til at blomstre.  

Verdensmål nr. 15 tilsigter, at der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

CO2-regnskab for Obton Group i 2020

Som virksomhed ønsker vi at gå forrest i indsatsen for et bæredygtigt miljø og har derfor valgt selv at investere i adskillige af de solcelleprojekter, vi administrerer.

I 2020 havde vi 100% ejerandel i produktionen af 8.044.556 kwh grøn strøm fra solenergi.

Samme år beløb vores eget CO2-forbrug (flyrejser, biltransport og elforbrug) sig til i alt 659.712 Kwh.

Vi har dermed et stort plus på vores CO2-balance i 2020. Det tal skal dog ses i lyset af et år, hvor COVID 19-restruktioner har nedsat medarbejdernes rejseaktivitet ganske betragteligt.