Obtons kommentar vedr. Finanstilsynets redegørelse august 2022

Obton Forvaltning A/S har modtaget påbud fra Finanstilsynet om at ændre informationerne i markedsføringsmaterialet for Obton Stabil og Obton Impact og dertil relaterede VSO-selskaber, så de bringes i overensstemmelse med det lovpligtige Dokument med Central Information, som indeholder oplysninger om Fondene. Dokumentet med Central Information modtog du i forbindelse med din investering.

Obton Forvaltning skal sikre, at der ikke er uoverensstemmelse mellem de oplyste afkast i henholdsvis markedsføringsmaterialet og Dokumentet med Central Information. Resultaterne angivet i vores markedsføringsmateriale har medtaget væsentlige og afkastforbedrende aspekter, som ikke var med i beregningerne i Dokumentet med Central Information.

Vi har derfor genberegnet alle afkastscenarier. Obton fastholder de oplyste IRR-afkast (gns. årligt afkast) oplyst i markedsføringsmaterialet, idet vi i forbindelse med genberegningerne har konkluderet, at resultaterne i Dokumentet med Central Information har været baseret på mere konservative forudsætninger.

Dokumentet med Central Information stemmer nu overens med markedsføringsmaterialet. Obton vil fremover benytte samme metode ved beregning af forventet afkast i Dokument med Central Information som i markedsføringsmaterialet.

I Finanstilsynets påbud indgår, at Obton i fondene Stabil og Impact har anvendt en beregningsmetode for forventet årligt gennemsnitligt afkast, der kunne misforstås.

Her har vi beregnet et forventet gennemsnitligt årligt afkast ved at kigge på den samlede formueudvikling over tid (den akkumulerende effekt over f.eks. 1, 15 eller 30 år) og derpå dividere med antal år for at beregne et årligt gennemsnit. Beregningsmetoden har været anvendt for at synliggøre formueudviklingen over tid i vores akkumulerende fonde.

Som eksempel nævnes Obton Impact i påbuddet. Obton har i markedsføringsmateriale for Obton Impact udover det grundlæggende IRR-afkast på 6,29% også oplyst et gennemsnitligt årligt afkast, hvor den akkumulerende effekt (renters rente) var indberegnet. Ved den beregningsmetode opnås f.eks. på Impact Akkumulerende et gns. årligt afkast på 17,5% over 30 år, hvilket Finanstilsynet har påpeget er misvisende. Obton er derfor blevet påbudt at tilrette markedsføringsmaterialerne, så de kun indeholder IRR-afkast.

Skærpet interne procedurer
Obton Forvaltning vil fremadrettet sikre, at dels samme forudsætninger bliver anvendt i både markedsføringsmaterialet og i vores Dokument med Central Information, og dels sikre at markedsføringsmaterialet ikke indeholder begreber, der kan misforstås.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at performance-beregningerne i Dokumentet med Central Information baserer sig på historiske data, mens markedsføringsmaterialet baserer sig på en forventning til fremtiden. Der kan derfor ikke forventes en fuldstændig overensstemmelse mellem de to, men de forbedrende tiltag vil føre til, at de vil ligne hinanden mere.

Vi beklager naturligvis, at der ikke har været konsistens mellem det tidligere fremsendte markedsføringsmateriale og Dokument med Central Information.

Finanstilsynet har desuden påbudt Obton at sikre, at markedsføringsmaterialet angiver, at der findes et Dokument med Central Information, og hvordan og hvorfra dette kan erhverves.

På investorportalen vil du senest d. 5. august kunne finde opdaterede markedsføringsmaterialer og Dokumenter med Central Information.