FAQ om Solenergi Impact

På denne side finder du svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi får af vores potentielle og eksisterende investorer.

Om investeringen:
Hvilke midler kan jeg investere med?

Som semiprofessionel og professionel investor i Obton Solenergi Impact kan du investere med selskabsmidler eller private frie midler.

Selskabsmidler:
Som selskabsinvestor investerer du i enten Obton Impact AKK Selskab P/S eller Obton Impact Udbytte Selskab P/S. Selskabsretligt følger P/S’et aktieselskabsloven, men du undgår at blive beskattet af afkastet, fordi P/S’et betragtes som skattemæssigt transparent. De løbende udbytter og kursgevinsten kommer skattefrit ind i dit selskab. Det betyder, at du først bliver beskattet, når du trækker midlerne ud til privat forbrug. I modsætning til almindelige børsnoterede aktier undgår du altså selskabsskatten.

Private frie midler:
Når du investerer med private frie midler, bliver du medejer af Obton Impact Udbytte Privat A/S eller Obton Impact AKK Privat A/S. Du bliver beskattet efter almindelige aktieavanceregler. I 2019 skal du betale 27% i skat af de første DKK 54.000 og 42% af aktieindkomst ud over DKK 54.000 af udbyttet.  

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle, er beløbsgrænsen for de 27% i skat det dobbelte – altså DKK 108.000. Forskellen mellem de 27% og de 42% opkræves af SKAT via årsopgørelsen.

Bliver du ramt af et tab, kan du fratrække tabet med de samme beløbsgrænser og procentsatser, som nævnt herover.

Hvor meget eller lidt kan jeg investere for?

Produktet Obton Solenergi Impact henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, der kan investere for mindst DKK 750.000.

Når du første gang har investeret for DKK 750.000, kan du efterfølgende øge din investering med både større og mindre beløb. Der er ingen øvre grænse for investering i Obton Solenergi Impact.

Hvad betyder ”semi-professionel” investor?
For at kunne blive betragtet som en semi-professionel investor skal du sende en skriftlig anmodning til Obton Forvaltning A/S. Med denne anmodning fraskriver du dig de investorbeskyttelsesrettigheder, der er gældende for almindelige investorer.

Det betyder blandt andet, at du antages for selv at kunne forstå den information, du modtager, og at du selv kan træffe din investeringsbeslutning på baggrund af denne information. Det betyder også, at Obton Forvaltning A/S ikke er forpligtet til at vurdere, om en investering er egnet for dig.

Hvad er løbetiden på min investering?

Som udgangspunkt løber Obtons aktieprojekter i 20 år, men du kan til enhver tid sælge dine aktier, hvis du ønsker at hjemtage gevinsten, inden der er gået 20 år.

Du skal dog være opmærksom på, at det gennemsnitlige årlige afkast på 7-12% tager udgangspunkt i, at du som investor vælger at beholde dine aktier i år 20.

Afkastet stiger gradvist, fordi der afdrages på lånene, og fordi de løbende geninvesteringer over tid genererer en stigende opsparing i selskabet. Det betyder, at jo senere du træder ud af selskabet, jo højere afkast opnår du.

Læs mere om dine exitmuligheder i et af de andre spørgsmål på denne side.

Hvad kræver en investering af mig?

En investering i Obton Solenergi Impact er en såkaldt passiv investering. Det betyder, at Obton står for al drift og administration vedrørende din investering. Du skal derfor ikke bruge hverken tid eller ressourcer på at forvalte den.  

Organisatorisk hænger Obton Solenergi Impact sammen således, at det er Obton Forvaltning A/S, der udbyder investeringsprojektet. Obton A/S står for indkøb og finansiering af de solcelleparker, der indkøbes til projektet, og endeligt er det Obton Administration A/S, der sørger for, at den daglige administration og overvågning af driften i solcelleparkerne. 

Obton Administration A/S har erfaringer fra omkring 180 investeringsselskaber med en samlet investering på mere end DKK 15,2 mia. i solceller.

Investorportal:
Som investor kan du følge din investering på vores online investorportal, som du modtager et login til. Her kan du blandt andet få overblik over økonomiske nøgletal, anlægsdata, årsrapporter, udsendte nyhedsbreve mv.   

Hvad klarer sig bedst - klimavenlige aktier eller det generelle aktiemarked?

En analyse fra Fossil Free Indexes viser, at en portefølje af aktier, hvor man går uden om klimasynderne og investerer i grønne teknologier, klarer sig bedre end det generelle aktiemarked. Både på kort og lang sigt.

Set over ti år er indekset med de klimavenlige aktier steget med godt 74%, mens det brede amerikanske Standard & Poor 500-indeks er steget med 64%.

I 2018 år steg indekset med grønne aktier med 1,51% mere end det meget brede indeks med alle typer af virksomheder. Siden 2014 og frem til i dag er det gået 3% bedre, hvis man investerede klimavenligt.

Ifølge MSCI, verdens førende leverandør af aktieindekser, har de investorer, der siden 2010 har undladt at investere i kul, olie og gas, i gennemsnit opnået et udbytte på 13% siden 2010. For investeringer, der medtager kul, olie og gas, har afkastet i samme periode været 11,8%.

Selskabet FTSE når til næsten samme resultat. Ifølge dets data er forskellen mellem investeringer, der henholdsvis inkluderer og ekskluderer kul, olie og gas, 11,2% mod 10,4% i de miljøvenlige investeringers favør.

Sådan bliver du investor:
Hvordan tegner jeg aktier i Solenergi Impact?

Hvis du ønsker at investere fra DKK 750.000 i Obton Solenergi Impact, skal du først og fremmest have et møde med en vores certificerede investeringskonsulenter. Herefter er det er investeringskonsulenten, der fremsender købsmateriale m.v. til underskrift.

Når du køber aktier i Obton Impact AKK Privat A/S, Obton Impact AKK Selskab P/S, Obton Impact Udbytte Privat A/S og Obton Impact Udbytte Selskab P/S, får du dem leveret i dit aktiedepot i banken. Obton bruger VP Securities som aktieudsteder. 

Før dine aktier bliver registreret, skal dit købsmateriale gennemgås og registreres i vores administrationsafdeling, og vi skal have modtaget din betaling.


I praksis foregår et aktiekøb således:

Køb:
Du underskriver en købsaftale og fremsender dokumentation (kopi af pas eller kørekort) via Sikker Mail. Din investeringskonsulent overleverer købsmaterialet til Obtons administrationsafdeling.

Obtons administrationsafdeling gennemser det udfyldte materiale. Når materialet er gennemgået og godkendt, modtager du en skriftlig bekræftelse.

Betaling:
Du overfører betaling til Obton til den angivne konto.
Når betalingen er modtaget, sender Obtons administrationsafdeling en bekræftelse. Umiddelbart efter betalingsfristen gennemføres en kapitalforhøjelse i selskabet. Når kapitalforhøjelsen er gennemført, modtager du login-informationer til Computershare, som er selskabets elektroniske ejerbog.

Opstart:
Obton fremsender et nyhedsbrev med præsentation af den selskabsansvarlige og selskabets opstartsfase.
Du får adgang til at følge projektet på Obtons online investorportal. 

Drift:
Den selskabsansvarlige sender ca. hver 2. måned et nyhedsbrev med information om selskabets udvikling, herunder status på indkøb og drift.
Når en eller flere solcelleparker er overtaget og i drift, opdaterer Obton hver måned investorportalen, så du kan se, hvordan solcelleparkerne har produceret i forhold til budgettet.
Hvert år aflægges årsregnskab, og der afholdes generalforsamling, hvor alle investorer inviteres til at deltage og stille op til bestyrelsen.

Eksisterende investor?
Hvis
du tidligere har investeret hos Obton, skal du ifølge lovgivningen stadig indsende en række påkrævede dokumenter i forbindelse med en ny investering. Du behøver dog ikke gensende en kopi af dit pas eller kørekort, medmindre du har fået nyt i mellemtiden.

Hvad er de årlige administrations-omkostninger?

Obton tager omkring 1% i årlige administrationsomkostninger, hvor man ofte ser, at andre investeringsforeninger har et gennemsnit på 2-3%. Du skal dog være opmærksom på, at det som regel ikke er muligt at lave en direkte sammenligning, da det er meget forskelligt, hvordan omkostningerne gøres op.

Vedrørende de udbudte aktier, så udbydes de initialt til DKK 0,98 pr. aktie med en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Kursen stiger løbende jf. kurstrappen, som kan ses i prospektet. Kursen indeholder ikke provision til Obton Forvaltning A/S eller andre selskaber i Obton-koncernen.

I parkernes indkøbspris er inkluderet et honorar til Obton A/S, der omfatter alle ydelser forbundet med forhandlinger, indkøb og overdragelse af parkerne til Obton Solenergi Impact.

En del af strategien for investeringerne i Obton Solenergi Impact er, at selskabet ikke må påtage sig risici i forbindelse med opførelse af parkerne, garantistillelser for byggeri, net-tilslutning, refinansiering, development etc.

Hvis Obton A/S eller andre selskaber i Obton-koncernen påtager sig disse risici på vegne af selskabet, kan der være ekstra honorarer forbundet med dette.

De forventede afkast fra solcelleparkerne beregnes altid på baggrund af den samlede investering inkl. alle omkostninger til Obton og eksterne rådgivere.

I forbindelse med eksterne rådgivere afsættes der 0,9% af investeringen til at dække omkostninger til due diligence, advokat og revisor i forbindelse med indgåelsen af købsaftalerne på de enkelte parker.

Hertil kommer et salgshonorar ved salg af hele selskabet eller enkelte solcelleparker. Honoraret beregnes af den samlede indtægt (salgssum tillagt evt. udloddede overskud) på parken/selskabet.

De fire selskaber - Obton Impact AKK Privat A/S, Obton Impact AKK Selskab P/S, Obton Impact Udbytte Privat A/S og Obton Impact Udbytte Selskab P/S - betaler et engangsbeløb på 0,5% af investeringen (projektsummen) til Obton Forvaltning A/S for porteføljepleje og risikostyring.

I 2018 var dette beløb DKK. 500.000. Fordelingen af de samlede administrationsomkostninger mellem Obton Administration A/S og Obton Forvaltning A/S aftales årligt.

Hvad er forskellen på Obton Impact Udbytte og Obton Impact AKK?

I Obton Solenergi Impact er der to forskellige produktvarianter.

1: Impact Udbytte, der tager udgangspunkt i vores model fra tidligere projekter, hvor den ene del af driftsoverskuddet udloddes som årlige udbytter, mens den anden del geninvesteres i nye solcelleparker og øger aktiens værdi. Her opnår man som investor et stabilt årligt afkast på 7-9% over en periode på 5 til 20 år, hvor den første strukturerede exitmulighed ligger efter det femte år.

Herefter er der et fast exitvindue hvert tredje år, hvor man altid kan sælge sine aktier. Man kan også frit sælge via vores online salgsbørs, når det passer en.


2: Impact Akkumulerende er et produkt, hvor man opnår et højere afkast på 7-12% over en periode på 5 til 20 år. Her geninvesteres hele det årlige driftsoverskud hvert år i nye solcelleparker, hvilket øger den fremtidige indtjening og aktiens værdi. På den måde udnyttes det, mange økonomer kalder den stærkeste kraft i universet: renters rente.

I denne produktvariant er der indbygget en fast årlig exitmulighed, hvor Obton tilbyder at tilbagekøbe aktier fra de investorer, som ønsker at sælge, én gang hvert år. Det betyder, at man som investor får en mere likvid investering.

Jo længere tid man beholder sine aktier, des højere bliver afkastet. Det skyldes, at effekten af renters rente stiger eksponentielt og virkelig gør en forskel efter en årrække.

Hvornår og hvordan kan jeg sælge mine aktier?

Hvis du ønsker at sælge dine aktier i Solenergi Impact, har du flere muligheder:

Strukturerede exitmuligheder i Obton Impact Udbytte Privat A/S og Obton Impact Udbytte Selskab P/S:
Som investor i Impact Udbytte ligger din første strukturerede exitmulighed efter det femte år. Herefter har du en fast exitmulighed hvert tredje år, hvor du altid kan sælge dine aktier.    

Strukturerede exitmuligheder i Obton Impact AKK Privat A/S og Obton Impact AKK Selskab P/S:
Som investor i Impact Akkumulerende får du én fast, årlig exitmulighed, hvor Obton tilbyder at tilbagekøbe dine aktier.

----------------

Derudover har du altid følgende muligheder:

Sælg selv:
Dine aktier er omsætningspapirer og noteret i værdipapircentralen. Det står dig derfor frit for selv at finde en køber. Din bank vil i den forbindelse varetage overførslen af aktierne.

Sælg til andre investorer i selskabet:
Via Obtons investorportal kan du sætte dine aktier til salg til en kurs, du selv bestemmer. Du står selv for kontakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank.

Aktivt salg via Obton Forvaltning A/S’ investeringskonsulenter:
Vælger du denne løsning, indgår du en ’No-Cure-No-Pay’-formidlingsaftale med Obton Forvaltning A/S. Aftalen gælder kun for salg af aktier fra en nominel værdi af DKK 750.000, og den løber over seks måneder, hvor du fastlægger en kurs, som investeringskonsulenterne må sælge dine aktier til. Lykkes det investeringskonsulenterne at sælge aktierne til en tredje part, modtager Obton Forvaltning A/S et honorar på 5% af salgssummen. Lykkes det ikke at sælge aktierne, betaler du ikke for servicen.

FAIF-tilladelse – hvad betyder det?

Som udbyder af investeringsprojekter har Obton Forvaltning A/S tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF).

FAIF-loven stiller blandt andet krav til Obton Forvaltning A/S’ kapital, intern organisering samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Obton Forvaltning A/S.

FAIF-tilladelsen betyder også, at du som investor er langt stærkere stillet, fordi der medfølger kontroller, der skal sikre:

  • At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt
  • At der i de enkelte projekter er likviditet til løbende afdrag af forpligtelser (gældsafvikling, løn, depositar m.fl.)
  • At opstillede processer og procedurer overholder gældende lovkrav
  • At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af gældende lovkrav

Obton Forvaltning A/S er også forpligtet til at sikre, at der er indgået aftale med en godkendt depositar. Depositarens opgave er blandt andet at kontrollere pengestrømmene i de alternative investeringsfonde, samt sikre at salg og indløsning sker efter lovens regler og selskabets vedtægter.

Depositarens opgave er defineret i loven om forvaltere af alternative investeringsfonde og omfatter følgende:

  • Kontrol af pengestrømme
  • Opbevaring af fondens aktiver
  • Sikring af salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og annullering af andele følger gældende lov og vedtægter
Indkøbsstrategi:
Hvordan udvælges investeringsmarkederne?

Uanset hvilken type investering du foretager, er det afgørende, at der er et attraktivt forhold mellem afkast og risiko. I forhold til investering i solenergi har det blandt andet betydning, om det er et marked, der er veletableret og forudsigeligt, eller om der er tale om et nyt marked i hastig vækst.

Afregningsmetoden for grøn strøm og tilliden til den politiske stabilitet på det enkelte marked har også afgørende betydning for afkast og risiko. Der kan også være forhold ved det enkelte solcelleprojekt, herunder kvalitet, performance og finansieringsmuligheder, der har indvirkning på, hvorvidt afkast/risiko-forholdet er attraktivt.

For Obton Solenergi Impact er strategien lagt, så hovedvægten af indkøbene skal foretages på velkendte markeder, der kendetegnes ved sikkerhed, modenhed og lav risiko. Disse markeder betegner vi safe-markeder, fordi de gennemgående har en relativt høj stabilitet og sikkerhed i markedet for solenergi.

Derudover bliver en mindre del af indkøbene til Obton Solenergi Impct foretaget i lande, hvor markedet for solenergi er relativt nyt og i vækst, og som derfor er kendetegnet ved at være i stor udvikling. På disse emerging-markeder, får man typisk et højere afkast end på SAFE-markederne.

I Obton Solenergi Impact er det hensigten at kombinere investeringer i disse to markedstyper med det overordnede formål at skabe en portefølje af solcelleparker med lav risiko og et attraktivt afkast.

Hvordan indkøbes solcelleparkerne?

Uanset i hvilket land, der bliver foretaget indkøb, overtager Obton kun solcelleparker projekter, hvor der enten allerede er opført en solcellepark, eller hvor købsaftalen indebærer, at en nyopført solcellepark først bliver overtaget, når den er færdigbygget og tilsluttet el-nettet.

Derudover skal der altid være enten en produktionshistorik, der bekræfter solcelleparkens produktionsmæssige kvaliteter, eller en solanalyse, der er udarbejdet af et uvildigt solanalyseinstitut, og som verificerer solindstrålingen i området omkring solcelleparkerne. Dermed løber vi ingen bygge- eller opstartsrisiko på vores indkøb, og vi minimerer samtidig risikoen på solcelleparkernes performance.

Selve indkøbsprocessen kan inddeles i fem faser:

1: Vi screener markedet og udvælger et nyt projekt
2: Vi analyserer variablerne i projektet – fx solressourcen, finansiering og driftsomkostninger
3: Vi gennemgår økonomien og budgetterne ud fra vores egen analysemodel og erfaringer
4: Vi får uvildige, eksterne rådgivere til at lave en teknisk og en juridisk due diligence
5: Til sidst bliver projektet godkendt, og købsaftalen underskrives af Obtons bestyrelse.

Herefter indgår projektet i den samlede portefølje for Obton Solenergi Impact.

Risici:
Solen som ressource

Mængden af solindstråling er det vigtigste element i en investering i solenergi, og det betyder, at der er en naturlig usikkerhed forbundet med det.

Solen er dog en meget stabil energikilde, der giver en stabil produktion år efter år. Observationer fra analyseinstituttet Meteocontrol viser, at den statistiske usikkerhed på middelproduktionen af solindstråling er nede på blot +/- 1,5%. Det understøttes af vores 10-årige produktionshistorik, som tilsvarende ligger på +/-1,5 i forhold til budget.

Tekniske problemer eller skader

Hvis der er tekniske problemer med solcellerne og/eller inverterne (omformerne) kan det påvirke produktionen af el. Denne risiko er dog minimal, fordi producenterne af modulerne og inverterne garanterer en minimumseffektivitet.

Sker der skade på solcellerne, er der tegnet både vedligeholdelsesaftale og forsikring – også for et eventuelt driftstab.

Da solcelleparkerne er delt op i mindre uafhængige enheder, vil et driftstab ofte kun medføre tab af en mindre del af produktionen, hvis udbedringen eksempelvis sker over en periode.

Det eneste, som forsikringen af solcelleparkerne ikke dækker, er skader, der opstår på grund af krig/terror.

 

Se video om solcellers holdbarhed. (Klik på billedet)

 

Valutarisiko

Hos Obton foretages både indkøb og finansiering i samme valuta, og det reducerer en eventuel valutarisiko betragteligt.

Generelt kommer man dog ikke udenom, at et dansk selskab med investeringer og drift i udlandet løber en valutarisiko i forhold til den lokale valuta.

For Obton Solenergi Impact er denne valutarisiko fortrinsvist forbundet med kursen på Euro, men andre valutaer såsom britiske pund, canadiske dollars m.fl., kan potentielt også udgøre en valutarisiko.

Politisk risiko

De politiske risici ved investering i solenergi er blevet markant mindre gennem de senere år. Det skyldes blandt andet, at det er blevet muligt at konkurrere på markedsvilkår.

I Europa er der desuden generelt stor politisk opbakning til vedvarende energi og grøn omstilling – og det giver et solidt fundament til et projekt som Obton Solenergi Impact.
  
De solcelleparker, der vil blive indkøbt til Obton Solenergi Impact, ligger i langt de fleste tilfælde i de lande, som vi kalder safe-markeder. Det er lande som Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien, og de er kendetegnet ved, at der er politisk stabilitet og stor sikkerhed, modenhed og lav risiko i markedet for solenergi.   

En mindre del af indkøbene til Obton Solenergi Impact vil blive foretaget i lande, hvor markedet for solenergi er relativt nyt og kendetegnet ved stor udvikling. Disse markeder kalder vi emerging-markeder, og her får vi typisk et højere afkast end på safe-markederne. 

Tilsammen sikrer de to markedstyper en fornuftig risikospredning med lav risiko og attraktivt afkast.

Beskyttelse via EU-lovgivning
Udover den politiske opbakning er der også faldet flere EU-domme, der fastslår, at regeringerne i et EU-land ikke kan ændre strømpriserne med tilbagevirkende kraft uden at det udløser en erstatning til investorerne. Det er blandt andet sket i Italien og Spanien.

Risiko ved faste strømpriser

I de solcelleparker, som bliver indkøbt til Obton Solenergi Impact, bliver der i langt de fleste tilfælde indgået 15-20-årige strømsalgsaftaler med lovbestemte afregningspriser med lokale elselskaber.

Skulle der ske en eventuel reduktion i afregningspriserne med tilbagevirkende kraft på allerede etablerede parker, vil det naturligvis få konsekvenser for enhver investering i solcelleindustrien – herunder også Obton Solenergi Impatc.

Det er dog vigtigt at bemærke i denne sammenhæng, at afregningspriserne ligger meget tæt på markedsprisen for strøm på de etablerede markeder. Derfor vil konsekvenserne ved reduktion eller bortfald af afregningsordningen være meget begrænset – samtidigt med at vil der være tale om et lovbrud.

Ved udløb af perioden for de faste afregningspriser, hvilket kan variere fra park til park, bliver produktionen afregnet efter gældende markedspris.

I budgetteringen af markedsprisen tager Obton udgangspunkt i prognoser fra Energy Brainpool, som har specialiseret sig i at forudsige markedsudviklingen på elmarkedet via komplekse og detaljerede modelberegninger. Energy Brainpool er en uafhængig analyse- og konsulentvirksomhed, som bl.a. benyttes af tyske banker, hvilket viser, at der er stor tiltro til virksomhedens beregninger.

Udover den politiske opbakning fra regeringerne i de langt de fleste lande, hvor Obton er til stede, er der også faldet flere EU-domme, der slår fast, at regeringerne i et EU-land ikke kan ændre strømpriserne med tilbagevirkende kraft uden at det udløser en erstatning til investorerne. Det er blandt andet sket i Spanien og Italien.

Risiko ved videresalg

Det forventede gennemsnitlige afkast på 8% efter 20 år er baseret på, at de solcelleparker, der indkøbes gennem de løbende geninvesteringer, kan videresælges, når de 20 år er gået. Der er dog ingen garanti for dette videresalg af parkerne, og det indebærer naturligvis en risiko.

Vores erfaringer viser dog, at brugt-markedet for aktiver i sol- og vindenergi er særdeles aktivt. Dette underbygges blandt andet af, at ca. 70% af alle de tyske projekter, som Obton har købt de seneste 8 år, er eksisterende parker, som allerede har været i drift i en årrække.

Risikoindikator

"Document med central information" indeholder en risikoindikator og anden central information om investeringsproduktet Obton Solenergi Impact.

Solenergi Impact har en summarisk risikoindikator på 3 på en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højest.

Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig som semi-professionel eller professionel investor at forstå produktets karakteristika, risici, omkostninger, mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

"Dokument med central information" er udarbejdet til hvert af de fire forskellige investorselskaber i Obton Solenergi Impact.

Deltag i en af vores infoaftener

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked samt for vores investeringskoncept og aktuelle projekter. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

27. oktober 2021

Online webinar

Book plads
28. oktober 2021

Varna Palæet, Aarhus

Fuldt booket
3. november 2021

Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Book plads
10. november 2021

Holmegaard Gods, Holmegaard

Book plads
11. november 2021

Online webinar

Book plads
25. november 2021

Online webinar

Book plads
30. november 2021

Gram Slot, Gram

Book plads
1. december 2021

Himmelhav, Frederikshavn

Book plads
7. december 2021

Online webinar

Book plads
8. december 2021

Charlottehaven, København

Book plads
9. december 2021

Fængslet, Horsens

Book plads